Transformace DOZP

Transformace sociální služby Zámek Břežany p. o.

Transformace sociálních služeb je proces, který má umožnit zdravotně postiženým občanům žít v běžné společnosti, uplatnit se podle svých možností na trhu práce, mít možnost využívat veřejné i komerční služby jako ostatní lidé a co nejvíce spolurozhodovat o podobě poskytované služby. Klient už není jenom objektem, který službu přijímá, ale naopak se, za podpory sociálních pracovníků snaží co nejvíce zapojovat. Ve hře je důstojnost života člověka s postižením i to, jestli je společnost schopna jeho jinakost přijmout a dát mu šanci zařadit se, žít svůj život. Znamená to pro nás umožnit naším klientům stejné podmínky a příležitosti v životě, jaké mají jejich vrstevníci v běžné společnosti. A tento princip dodržovat v nových i ve stávajících službách. Na tom pracujeme již mnoho let, ale teď bychom chtěli toto úsilí promítnout do realizace malých komunitních služeb s menším počtem klientů.

Co plánujeme?

V rámci transformace by mělo do roku 2020 přejít z DOZP Zámek Břežany **30 uživatelů **do komunitních služeb v okolních obcích. Kapacita stávajícího DOZP Zámek Břežany bude potom 117 uživatelů. Náš zřizovatel schválil tento záměr v říjnu 2016 a podrobně je popsán v závazném Transformačním plánu Zámku Břežany p.o. (k dispozici na webových stránkách)

Konkrétní kroky vedoucí k naplnění cíle:

Podali jsme žádost na projekt z fondů EU, konkrétně IROP Výzva č. 49 určená pro transformaci velkokapacitních zařízení sociálních služeb. Schválení projektu očekáváme v prosinci 2017, realizace výstavby 4 domků do června 2019 a začátek poskytování služeb od ledna 2020. V rámci tohoto projektu vznikne:

Výstavba 4 domků pro komunitní služby

DOZP komunitního typu v obci Hrušovany nad Jevišovkou

Kapacita 12 uživatelů, střední míra podpory, ženy a muži.

Dva rodinné domky s kapacitou jednoho domu 6 uživatelů. Ubytování na 1 lůžkových pokojích s vestavěnými skříněmi a vlastním sociálním zařízením. Ložnice nejsou průchozí a mají jeden uzamykatelný vstup, který není prosklený. 2 samostatné domky zamezí existenci dlouhých chodeb a setkávání bude probíhat ve společném obývacím pokoji. Aktivizační místnost bude součástí obou domků. Bude však preferováno využití veřejných služeb v obci. V celém domě dostatečně široké bezbariérové vstupy pro případ imobilních uživatelů. Prostory domácnosti si budou spoluvytvářet uživatelé, budou respektovány jejich připomínky a přání.

Seznámení se s novým bydlištěm a okolím bude probíhat již v rámci přípravy na přechod do nové služby, přesto bude hlavně zpočátku nutné doprovázení uživatelů na nákupy do místních obchodů a jiných dostupných služeb, velká podpora pracovníků bude nutná při nácviku orientace v novém prostředí (znát bezpečné trasy pro přechod veřejné komunikace, snížit riziko nebezpečí úrazu atp.). Stejně tak i při cestování, využívání veřejných dopravních prostředků, orientace v jízdních řádech, cenách a společenské stránce cestování, vhodné chování, navazování rozhovorů atp.

Předpokládáme využívání běžných služeb v dané lokalitě. Pracovníci budou podporovat uživatele v samostatném rozhodování, které služby budou využívat, rozhodovat o svém způsobu trávení času a vydávání peněz. Pracovník služby bude účasten radou, podporou a to také při přípravě na rizikové situace, které se v souvislosti s využíváním služeb mohou vyskytnout (kouření na veřejnosti, pití alkoholu, sdělování osobních údajů, navazování kontaktů atp.) Vše bude směřovat k přirozenému začleňování nových obyvatel. Stejně jako u orientace v novém prostředí i v této oblasti předpokládáme u obyvatel nutnou podporu při postupném zvykání na využívání komunitních služeb v novém domově.

Uživatel se bude podílet dle svých schopností na přípravě jídelníčku, stravy, nákupu potravin. Snídaně a večeře budou pracovníci služby připravovat s uživatelem přímo ve službě dle jejich výběru, obědy budou odebírány z místní vývařovny nebo dováženy ze Zámku Břežany.

Co se týče udržování objektu – sekání trávníků a starost o květinové záhony, užitkovou zahradu, chov drobného zvířectva atp. budou v rámci nácviku činností a vlastní péče o domácnost zajišťovat uživatelé s potřebnou podporou pracovníků služby.

transformace

**DOZP komunitního typu v obci Hostěradice **

Kapacita 12 uživatelů, vysoká míra podpory (plně imobilní), ženy a muži.

Ubytování v jednolůžkových pokojích s vybaveným sociálním zařízením odpovídajícím potřebám uživatelů – polohovací vany, roomster systém, prostorové a materiální vybavení služby přizpůsobené specifickým potřebám uživatele – pokoje vybudované na míru pro uživatele s vysokou mírou podpory, imobilní – široké, bezbariérové vstupy, umožňující pohodlnou manipulaci s vozíky a kočáry, okna v místnostech přístupná k výhledu do přírody z polohy v leže, z obývacího pokoje vede východ na terasu, podlahové vytápění (aby se uživatel mohl pohybovat způsobem sobě vlastním), ve společných prostorech relaxační pohovky, polohovací vaky, prostory na stravování uzpůsobené potřebám uživatele (speciální stolky a židle s polohovací úpravou, atp.).

V oblasti stravování se zaměříme na poskytování služby ve smyslu změny přístupu, individuální práce s uživatelem a to konkrétně – nácviky úchopů lžíce u 4 uživatelů, úchopů hrníčku na pití, podávání stravy vsedě mimo lůžko u 4 uživatelů, individuální podpora chuťové stimulace,…

V osobní hygieně se zaměříme na poskytování služby ve smyslu změny přístupu, individuální práce s uživatelem a to konkrétně – nácvik asistovaného mytí u 4 uživatelů, nácvik provádění osobní hygieny ve sprchovém koutě u 4 uživatelů, nácvik asistovaného oblékání u 2 uživatelů, nácvik výběru oblečení u 1 uživatele, nácvik samostatného oblékání.

V oblasti úklidu a péče o pokoj počítáme s tím, že se jedná se o uživatele s vysokou mírou podpory, kteří nebudou schopni samostatně vykonávat práci, ale mohou se podílet na rozhodování o výběru čisticích prostředků (vůně, konzistence, atp.), čase úklidu vlastních prostor, atp. s možností se zapojit dle svých aktuálních schopností a možností.

V oblasti pohybu, samostatného pohybu bude prováděn nácvik používání kompenzační pomůcky (vozíku) jako nástroje pro samostatný pohyb, u 7 uživatelů bude podpora pracovníků zaměřena na samostatný pohyb v domácím i venkovním prostředí – individuální vycházky do přírody, do vesnice, individuálně nákupy v obchodě.

transformace1

**2. Chráněné bydlení s menší mírou podpory pro 6 klientů v obci Šanov **

Záměrem je přechod klientů ze současného Chráněného bydlení (3 muži a 3 ženy) a doplnění kapacity služby klienty z DOZP Zámek Břežany, kteří jsou dle metodiky analýzy potřeb MPSV a našich zkušeností vhodní pro tento typ služby. Tyto klienty připravujeme na přechod ve cvičné domácnosti v Zámku Břežany.

Jde podporu ještě větší samostatnosti ve všech oblastech života současných uživatelů chráněného bydlení. Nebude to pro ně lehké, protože budou zatížení větší odpovědností, ale z rozhovorů s nimi vyplývá, že se na možnost tohoto bydlení těší i za cenu zvýšené náročnosti.

Rozšíření služby v obci Šanov preferujeme z hlediska dobrého soužití s obcí, podpory starosty, možností získání práce a přání klientů zůstat i při změně bydlení v obci. Důvodem je také možnost komunikace a podpory současných pracovnic chráněného bydlení, ve které mají velkou důvěru.

Dále plánujeme:

**Nové nastavení služby DOZP Zámek Břežany **

• V součinnosti s majitelem úpravy dalších domácností tak, aby místo posledních vícelůžkových lůžkových pokojů vznikly 2 –3 lůžkové, kde je to stavebně možné, tak jednolůžkové pokoje. A to tak, aby ve stávajících prostorách jedné bytové jednotky (domácnosti) bylo maximálně 6 – 8 uživatelů. Materiální dovybavení stávajících domácností (lednice, varná deska, el. trouba, pračka…).

transformace2 transformace3

• Vybudování dalších externích domácností v areálu zařízení pro uživatele, kteří jsou schopní větší samostatnosti a zároveň si přejí zůstat v zařízení, kvůli silné vazbě na lidi kolem sebe, činnost, která je naplňuje nebo na místo, kde vyrůstali.

• Kvalita a principy poskytování služby jsou totožné s poskytováním v komunitních službách. Jsou postupně eliminovány ústavní prvky ve prospěch individualizace péče a spolurozhodování klienta.

Napsal Zámek Břežany, tisk, přečteno 1299x