Úsek aktivizačních činností

Prezentace ke shlédnutí

Prezentace ke stažení

Na úseku AČ pracovalo celkem 13 pracovníků v nabídce 11druhů aktivit. V nastavení počtu terapií v roce 2013 jsme vycházeli ze zhodnocení a zkušeností předchozího roku. V průběhu měsíce ledna byli osloveni uživatelé a klíčoví pracovníci uživatelů zda chtějí realizovat změny v docházce do terapií /tyto změny jsou možné a probíhají i v průběhu roku např. v případě změny zdravotního stavu, nechuti spolupracovat,…/, jednotlivé rozpisy docházky do terapií byly takto následně aktualizovány. V platnosti zůstává beze změn manuál aktivizačních činností, který slouží jako návod pro nabídku činností v jednotlivých dílnách a aktivitách pracovníkům úseku. Spolu s obrázkovými manuály v jednotlivých dílnách, určenými především pro uživatele, tvoří základní osnovu aktivizačních činností a pracovníci AČ z něj čerpají při tvorbě písemných příprav na denní činnosti. Součástí manuálu je i oblast sociálních dovedností a sportovních a pohybových aktivit. Rozvoj těchto oblastí je základem každodenní práce pracovníka aktivizačních činností s uživatelem. Zůstala posílena osobní odpovědnost pracovníků dílen a dalších aktivit za jejich provoz a programovou náplň, zároveň tito pracovníci zůstávají součástí pracovních kolektivů na některých domácnostech a plní si i zde své pracovní povinnosti a povinnosti klíčových pracovníků.

Nabídka aktivit v roce 2013: ● keramická dílna ● výtvarná dílna ● rukodělná dílna ● dřevařská dílna ● tkalcovská dílna ● wellness • hipo • animo • bazální stimulace • muziko • osobní asistence • sportovní aktivity • nácvik a vedení v oblasti sociálních dovedností/např. samostatné nakupování, telefonování, učení se vzájemné pomoci a toleranci, mytí nádobí, skládání prádla, hrabání listí, práce s motyčkou, rýčem, plečkou, individuálně se sekačkou na trávu,…/

Harmonogram nabízených činností byl nastaven na požadavky a schopnosti klientely. Při podpoře bylo v co nejvyšší míře využíváno prostředí a pohybu – využívalo se především rozsáhlého lesoparku v okolí domova, vybaveného sportovního areálu , hřiště, vycházek do přilehlé okolní přírody a vesnice. V průběhu roku to byla nabídka sezónních pohybových činností – sáňkování, jízdy na tříkolce, dvoukole, plavání ve venkovním bazénu, cvičení na trampolíně. V zimních a chladných měsících k aktivitám sloužily vybavené dílny, relaxační místnost pro individuální terapii a v odpoledních hodinách byly využívány prostory stávajících dílen ke vzájemnému setkávání uživatel, posezení u kafíčka … V prvních třech měsících roku byly provedeny stavební úpravy v dílně výtvarné, která byla svými rozměry největší a bylo zde kromě dílny výtvarné vytvořeno i zázemí tzv. cvičné kuchyńky na nácvik samostatného vaření, spolu s bezbariérovými vstupy do obou místností a novým bezbariérovým sociálním zařízením pro uživatele. Dále byly vytvořeny nové, vytápěné prostory pro animoterapii, a to v areálu hospodářství, který sloužily v zimních a chladných měsících pro poskytování této aktivity uživatelům převážně imobilním a uživatelům se ztíženou mobilitou, kteří si tak mohli v pěkném a útulném prostředí relaxovat se zvířátky. Výtvarná dílna Denní maximální kapacita dílny je 10–12 uživatelů. .Dílna je v provozu od pondělí do pátku, za týden se v průměru v návštěvnosti dílny vystřídalo 40 uživatelů. Výtvarnou dílnu vede a s uživateli pracuje 1 pracovník sociální služby. Keramická dílna Denní kapacita návštěvnosti dílny byla 8 – 10 uživatelů, dílna je v provozu od pondělí do pátku každé dopoledne a ve středu i v odpoledních hodinách. Týdně se v dílně v loňském roce prostřídalo 53 osob. Aktivity v této dílně patří mezi vyhledávané , poptávka převyšuje nabídku. Keramickou dílnu vede a s uživateli pracuje 1 pracovník sociální služby.

Rukodělná dílna Rukodělnou dílnu navštěvovalo týdně 33 uživatelů, denně to bylo 7 – 9 osob. Dílnu vede 1 pracovník sociální služby, Dílna je v provozu od pondělí do pátku. V roce 2013 mezi nejoblíbenější a klienty nejvyhledávanější techniky patřilo pletení z papíru.

Tkalcovská dílna Tuto dílnu týdně průměrně navštěvovalo 24 uživatelů. Dílna je v provozu v pondělí až pátek v odpoledních hodinách, denní maximální kapacita dílny je 7–8 osob. Dílnu vede 1 pracovník sociální služby.

Dřevařská dílna a pracovní terapie Dílnu navštěvuje týdně přibližně 35 uživatelů ze 4 domácností – převážně muži, jeden den v týdnu využívá nabídky dílny 1 žena. Terapie probíhá v dopoledních hodinách od pondělí do pátku, dílnu vede 1 pracovník sociální služby. Denně nabídku využívá 8–9 osob.

Muzikoterapie Průměrně za týden využilo těchto hodin ve skupinové terapii – 89 uživatelů a v individuální terapii – 7 uživatelů. Hodiny ve skupinové terapii byly členěny do 3 bloků – zpěv, hra na hudební nástroje a poslech společně s technikami arte, ergo, pohybovým cvičením a vzpomínkovými technikami. Velkým přínosem jsou hodiny muzikoterapie pro uživatele s nejtěžší formou postižení , uživatele trvale upoutané na lůžko a uživatele nevidomé. I přes svůj zdravotní stav, který je limituje v mnoha oblastech seberealizace, mají možnost se do těchto hodin aktivně zapojit a pochlubit se svými schopnostmi i výkony. Hudební aktivity zajišťuje 1 pracovník sociální služby, poptávka převyšuje nabídku.

Wellness Wellness navštívilo v roce 2013 průměrně 95 uživatelů za týden. Provoz byl zajištěn dvěma pracovnicemi. O tuto nabídku aktivit je velký zájem, poptávka převyšuje nabídku. Wellness terapie je prováděna od pondělí do pátku, v čase 7.00–15.00 hodin. Nabídku této aktivity využili i uživatelé služby denní stacionář, kteří dochází 1 x za 14 dní v počtu 3–5 osob.

Bazální stimulace V roce 2013 se techniky bazální stimulace prováděly u 24 uživatelů. Denně tuto nabídku využilo 4–5 osob. Tato aktivizační činnost je zaměřena převážně na uživatele s vyšší mírou podpory, se ztíženou mobilitou, imobilní. Techniky bazální stimulace jsou v nabídce od pondělí do pátku v dopoledních hodinách. Aktivitu provádí 1 pracovnice sociální služby, poptávka převyšuje nabídku.

Osobní asistence V roce 2013 byla „osobní asistence“ poskytována nepravidelně / vzhledem k řešení zástupnosti v jiných sociálních službách / celkem 11 uživatelům, z toho byli 4 osoby plně imobilní.

Služba Chráněné bydlení Šanov Všichni uživatelé služby se snaží plně zapojit do běžného života a to především plněním nastavených individuálních plánů, které se plně soustřeďují právě na samostatnost, sebeobsluhu a začlenění do běžného života. V plnění cílů služby a osobních cílů jsme v průběhu roku 2013 postoupili dále v následujících oblastech:

 • cestování
 • návštěvy lékaře
 • nákupy
 • domácí práce
 • hospodaření s penězi
 • zaměstnání

Jako veliký úspěch v roce 2013 považujeme zaměstnávání čtyř našich klientů na pracovní poměr ve znojemských firmách: • Oděva Znojmo – od 1.2.2012 pracuje i nadále na pozici pomocná šička 1 klientka služby • Kino Svět Znojmo – od 3.9.2012 do 28.2.2013 pracovala na pozici uklízečka 1 klientka služby, k získání pracovního uplatnění dopomohla registrace klientky v agentuře A-P-Z, organizace Liga vozíčkářů • NOVASERVIS Znojmo – od 1.7.2013 pracují na pozici dělník v kovovýrobě-pomocný dělník v údržbě 2 klienti služby. Práce byla sjednaná pouze na dobu určitou do 31.12.2013, k získání pracovního poměru dopomohla registrace klientů v agentuře A-P-Z, organizace Liga vozíčkářů + záštita zastupující vedoucí firmy Ing. Hladíkové. Dvousměnný provoz v roce 2013 zajišťovaly tři pracovnice sociální služby, přičemž dvě z nich se střídají na tzv. nočním telefonu. Služba byla poskytována celoročně v časovém harmonogramu: 06.00–14.00 hodin, 13.00 –21.00 hodin, víkendy 8.30–20.30 hodin. I nadále trvá dobrá spolupráce s OÚ Šanov. Všichni naši klienti jsou kontaktování v případě potřeby a napomáhají při úklidech chodníků, při čištění okolí obce. Do budoucna máme příslib pracovních příležitostí i při budování lesoparku přímo v obci Šanov. Úspěšně pokračuje i spolupráce s Agenturou podporovaného zaměstnávání – Ligou vozíčkářů, konkrétně s koordinátorkou projektu na podporu zaměstnávání lidí s handicapem. Šest klientů je přímými účastníky tohoto projektu, v pravidelných intervalech dojíždí do centra Ligy vozíčkářů ve Znojmě na odborné konzultace a workshopy. O všem, co se v CHB Šanov děje byla v roce 2013 informována široká veřejnost a především příznivci našeho zařízení formou internetu. Aktualizujeme pravidelně webové stránky, kde jsou zachyceny akce i fotodokumentace ze života naší služby. I prostřednictvím veřejné komunikační sítě FACEBOOK jsme získali spoustu přátel. Jsme v dobrém kontaktu s oblastním tiskem (týdeník Znojemsko, Znojemský deník, Rovnost), kde nám pravidelně vycházely články o službě a úspěších klientů naší služby.

Služba Denní stacionář Břežany Tato ambulantní, v regionu nová, sociální služba byla slavnostně otevřena 2. září 2013. Prostory pro službu byly v první polovině roku rekonstruovány, stavebně upravovány a následně vybaveny tak, aby prostředí splňovalo podmínky služby. Služba se otevírala se 4 klienty, od 1. října začal službu využívat další klient. Všichni klienti jsou muži. Kapacita zařízení je nastavena na 7 klientů, 2 místa jsou prozatím neobsazena. Personální obsazení bylo zajištěno 2 pedagogickými pracovnicemi – vychovatelkami. Služba byla poskytována od pondělí do pátku v čase 7.00 –15.30 hodin. Vzdělávací, výchovné a aktivizační činnosti nabízené v denním stacionáři:

 • výtvarný blok
 • práce s hlínou – keramická dílna
 • rukodělné aktivity
 • ruční práce
 • tkaní na stavech – tkalcovská dílna
 • hudební blok
 • cvičné vaření
 • vědomostní blok
 • sportovní a pohybové aktivity
 • nabídka wellness
 • snoezelen
 • hiporehabilitace a animoterapie

V lońském roce byly všechny nabízené aktivity klienty využívány, velký zájem je o hiporehabilitaci a animoterapii, výtvarné činnosti, návštěvy keramické dílny, wellness, snoezelen, sportovní aktivity. Společně s rodinnými příslušníky a klienty proběhly v roce 2013 tři neformální setkání a popovídání nejen o službě, ale i o běžném životě. První schůzka proběhla ještě před otevřením služby, druhá v rámci oficiálního otevření služby a třetí v době předvánoční – kdy jsme se setkali všichni u vánočního punče a nechybělo ani domácí cukroví napečené klienty v kroužku vaření a dárečky pod stromečkem. V těchto společných aktivitách budeme i nadále v příštím roce pokračovat.

Napsal Webmaster, tisk, přečteno 5141x