Aktivizační činnosti a

Na úseku AČ pracovalo v roce 2017 celkem 12 pracovníků, v nabídce bylo 13 druhů aktivit. Klientům byly nabízeny pracovní činnosti v sedmi dílnách se zaměřením – keramická, rukodělná, výtvarná, dřevařská, tkalcovská, základy vaření a stolování a práce v hospodářství. Z dalších aktivit je to kontakt se zvířaty v hipo a animoterapii, práce na PC, relaxace ve wellness a při muzikoterapii , podpora a rozvoj sportovních a pohybových aktivit a pro klienty s vysokou mírou podpory techniky bazální stimulace.

V platnosti zůstává manuál aktivizačních činností, který slouží jako návod pro nabídku činností v jednotlivých dílnách a aktivitách pracovníkům úseku AČ. Spolu s obrázkovými manuály v jednotlivých dílnách/určenými především pro uživatele/tvoří základní osnovu aktivizačních činností a pracovníci AČ z něj čerpají při tvorbě písemných příprav na denní činnosti. Součástí manuálu je i oblast sociálních dovedností a sportovních a pohybových aktivit. Rozvoj těchto oblastí je základem každodenní práce pracovníka AČ s uživatelem. Zůstala posílena osobní odpovědnost pracovníků dílen a dalších aktivit za jejich provoz a programovou náplň, zároveň zůstávají pracovníci AČ součástí pracovních kolektivů na sedmi domácnostech a plní si i zde své pracovní povinnosti, vyplývající z jejich pracovní náplně. Zároveň jsme si stanovili na úseku AČ pro rok 2017 realizaci krátkodobých ročních cílů, kterými chceme přispět k rozvoji kvality poskytované služby a její prezentaci na veřejnosti.

Nabídka aktivit v roce 2017

 • keramická dílna
 • výtvarná dílna
 • rukodělná dílna
 • dřevařská dílna
 • tkalcovská dílna
 • wellness
 • hipo
 • animo
 • bazální stimulace
 • muzikorelax
 • cvičné vaření
 • sportovní aktivity
 • práce na PC
 • nácvik a vedení v oblasti sociálních dovedností a pracovních návyků /např. samostatné nakupování, telefonování, učení se vzájemné pomoci a toleranci, jednoduché úklidové domácí práce a práce manuální venkovního charakteru např. hrabání listí, pletí květinových záhonů/ práce s motyčkou, rýčem, plečkou/, úprava parkových cest, zametání chodníků

Harmonogram nabízených činností byl nastaven na požadavky a schopnosti uživatelů. Při podpoře bylo v co nejvyšší míře využíváno změny prostředí/přechod z hlavní budovy do venkovních dílen/ a pohybu – využívalo se především rozsáhlého lesoparku v okolí domova, vybaveného sportovního areálu, hřiště, vycházek do přilehlé okolní přírody a vesnice. V průběhu roku to byla nabídka sezónních pohybových činností – jízdy na kole, tříkolce, dvoukole, plavání ve venkovním bazénu, cvičení na trampolíně, venkovní i vnitřní stolní tenis, hry s míčem, ruské kuželky, kulečník, šipky,.. Prostory pro realizaci aktivit jsou převážně umístěny v hospodářské části objektu domova, každá dílna, aktivita má své specifické vybavení pomůckami, uspořádání prostoru na průběh činnosti. Všechny prostory pro aktivizační činnosti jsou bezbariérové.

Co se u nás uskutečnilo v roce 2017

Cílem naší služby a pořádaných akcí je i nadále rozvoj kvality služby s rozmanitou nabídkou aktivit a činností, které přispívají jak k seberealizaci uživatele tak i k začleňování uživatele do blízkého okolí, běžné společnosti. Pravidelností se staly samostatné i skupinové vycházky do místní cukrárny, nákupy v obchodech, návštěvy a výpůjčky knih v místní obecní knihovně, využívání služby místní pošty, účast na společenských akcích v obci jako jsou např. rybářské závody, tradiční hodová veselice, vánoční rozsvícení stromu a s tím spojený jarmárek,… V roce 2017 se uskutečnilo celkem 53 plánovaných a 1 neplánovaná akce, což představovalo v průměru 4–7 akcí měsíčně. Z naplánovaných akcí se nerealizovalo celkem 6, a to z důvodů karantény a nepříznivého počasí. I v roce 2017 jsme se aktivně zapojili do dění v obci při rozsvěcování Adventního stromu, kde vystoupila naše Zámecká kapela a prodejním Jarmárku při téže akci, kde byl velký zájem o výrobky z našich rukodělných dílen. V loňském roce se zadařilo i Zámecké kapele a byla pozvána jako host s hudebním vstupem na finálovém večeru celorepublikové soutěže “Nad oblaky aneb každý může být hvězdou“ v Olomouci. Stejně tak se zvyšuje zájem o hudební produkci naší zámecké kapely – byli jsme pozváni panem starostou z Karlova k hudebnímu vystoupení a to ke Dni matek, na Setkání seniorů a na Rozsvícení adventního stromu, v loňském roce jsme taktéž hráli na společenském plese pro seniory Domova v Plavči. Z dalších akcí mimo Domov to byli např. prezentace naší služby na Dni sociálních služeb ve Znojmě v měsíci září, prezentace našich sportovců ve sportovních kláních – např. námi pořádaný již 19. ročník Mikulášského turnaje ve stolním tenise pro region Jihomoravského kraje, Krajské sportovní hry Zubří a Hodonín, Cyklo závody Břežany open, turnaje v bocce, stolním tenise, kterých se pravidelně účastníme.

Všechny tyto akce přispívají nejen k radosti a seberealizaci uživatelů, ale mnohé i k otevření se naší služby veřejnosti a propagaci organizace.

Více aspoň o některých z nich: Jako první z větších byla realizována akce Víkend otevřených zahrad – celorepubliková akce s propagací lokálních zajímavostí – stromů, soch v našem zámeckém lesoparku. Popisky stromů a zajímavostí jsou zpřístupněny veřejnosti nejen o víkendu otevřených zahrad ale běžně i po celý rok. Duhový den – již tradiční a zavedená společenská akce pro vzájemná setkání uživatelů a pracovníků služeb s opatrovníky, sponzory, místními občany i občany z blízkého regionu. V tomto roce byl ve spolupráci s uživateli a pracovníky aktivizace na Domově nazkoušen muzikál Noc na Karlštejně. S výkonem našich herců, krásnými kostýmy a namalovanými kulisami se zadařilo zrealizovat velice pěkné cca 30minutové vystoupení, kde se ukázaly dovednosti a schopnosti uživatelů, radost z prožitku, důležitost i takovéto podpory, podpory která posouvá jejich sebevědomí, dává pocit důležitosti a seberealizace. Během celého odpoledne probíhal prodejní Jarmark výrobků z dílen, vytvořených uživateli služeb, v prostorách hlavní budovy byly ke zhlédnutí fotonástěnky z jednotlivých domácností, terapií a služeb, byla dána a využita možnost řízené a komentované prohlídky Domova. Po celý den byly zpřístupněny veřejnosti společné prostory Domova, hospodářství, aktivizační dílny a prostory služby denního stacionáře. Celým odpolednem nás doprovázela k tanci i poslechu dechová kapela Petrovanka, milým vystoupením nás podarovali i děti z tanečního kroužku z Hrušovan nad Jevišovkou a naše Zámecká kapela. Došlo k slavnostnímu převzetí sponzorského daru – 10 kusů notebooků pro naše uživatele od sponzora – Raiffeisenbank Znojmo, které budou sloužit uživatelům k jejich dalšímu zdokonalování v práci na PC a k získávání informací na internetu, kontaktu na sociálních sítích,… Jako třetí z větších akcí byla slavnostní vernisáž a s ní spojená výstava s názvem Kouzlo vánočních ozdob, která probíhala po celý advent i čas vánoční. V hlavních chodbách, vstupním vestibulu i vnitřním nádvoří Domova bylo nazdobeno celkem 40 stromků ozdobami vytvořenými rukou našich uživatel a že bylo na co se dívat – keramika, dřevo, látky, papír, sláma, přírodniny,….byly materiálem krásným, tvořivým. Do této akce se nám podařilo zapojit i žáky z místní mateřské a základní školy, kteří si taktéž vytvořili a ozdobili několik stromečků a společně jsme i zahájili programem slavnostní vernisáž. Pěknou akcí se stává i „Setkání u živého betléma“ v měsíci prosinci, které jsme i letos připravili ve spolupráci s dětmi ze ZŠ Břežany. Tentokrát byl tématem cca 15minutového vystoupení příjezd tří králů i s družinou na koních. Protože se v tento odpolední čas venkovní teplota držela nízko, byly pro návštěvníky připravené velké ohňové koše, u nichž se mohli ohřát a také teplý punč nebo svařené víno, které rovněž přišlo vhod. A** Adventní koncert v zámecké kapli** v podání Znojemského komorního orchestru nás svátečně naladil poslední neděli před vánocemi. Zřízení audio a videopůjčovny bylo dalším krokem k podpoře samostatnosti uživatelů. K tomuto kroku jsme se odhodlali na základě zájmu uživatelů o půjčování DVD z našich akcí a následně i darem několika stovek kusů originálních DVD od sponzora. Vzhledem k tomu, že přímo v obci ani v blízkém okolí žádná videopůjčovna provozována není, rozhodli jsme se toto realizovat přímo v Domově. Audio a videopůjčovna byla na Domově zřízena v měsíci květnu a to v prostorách školící místnosti. Otevřena je pravidelně 1× týdně .

Napsal Webmaster, tisk, přečteno 6100x