Úsek sociální péče, úsek zdravotní péče

Prezentace ke shlédnutí

Prezentace ke stažení

Uživatelé sociálních služeb jsou v zařízení dle svých fyzických a mentálních schopností, věku a pohlaví rozděleni do 14 domácností, z toho 2 domácnosti jsou určeny pro klienty s hlubokým stupněm postižením. V průběhu roku je klientům poskytována komplexní ošetřovatelská péče, kterou vyžaduje jejich zdravotní stav, tak aby se mohli co nejvíce zapojit do každodenního života a do chodu domova. Péče je zajišťována v souladu se standardy ošetřovatelské péče jednotlivých výkonů a individuálními ošetřovatelskými plány, které umožňují individuální řešení vzniklých problémů. Preventivní léčebnou péči zajišťovala praktická lékařka, dojíždějící do zařízení 2 x týdne / v pondělí a ve čtvrtek/. Dalšími odbornými lékaři, kteří ordinují přímo v zařízení jsou psychiatrička / 1 x za 14 dní/ a kožní lékařka / 1 x měsíčně/.

Klientům nabízíme tyto činnosti: ● muzikoterapie ● arteterapie ● práce s hlínou ● pohybová terapie ● trampolining ● individuální vycházky s imobilními klienty • pobyt v psychorelaxačním pokoji • wellnes

Harmonogram nabízených činností byl nastaven na požadavky a schopnosti klientely. Při podpoře bylo v co nejvyšší míře využíváno prostředí a pohybu – využívalo se především rozsáhlého lesoparku zámku, vybaveného sportovního areálu domova, hřiště, vycházek do přilehlé okolní přírody a vesnice. V průběhu roku to byla nabídka sezónních pohybových činností – sáňkování, jízdy na tříkolce, dvoukole, plavání ve venkovním bazénu, cvičení na trampolíně. V zimních a chladných měsících podzimu a jara k terapiím sloužila vybavená posilovna, místnost pro arteterapii a relaxační místnost pro individuální terapii. V rámci muzikoterapie probíhaly v určené dny hodiny individuální muzikoterapie s klienty neklidnými, problémovými, a to v relaxační místnosti. Společně s hipoterapií se tyto terapie staly pravidelnou nabídkou pro naše klienty. Dávají jim pocit radosti, seberealizace, podporují klienty k aktivizaci jejich fyzických i psychických sil.

Muzikoterapie – plní funkci psychoterapeutickou. Pomáhá k odreagování, napětí, zklidnění, zlepšení nálady, odbourává negativní bloky a zábrany (řečové…), rozvíjí hudebnost klientů a jejich rytmické a pohybové dovednosti. Muzikoterapie se přibližně účastní 100 klientů.

Arteterapie – je terapie výtvarnou činností, při čemž není rozhodující konečné dílo, ale proces tvoření, který má dát pocit radosti a sebeuspokojení. Výtvarná díla jsou dětem vystavována pravidelně, při pěkném počasí je tato činnost prováděna v přírodním prostředí parku.

Práce s hlínou – tato forma je součástí arteterapie, úkolem je rozvíjení motoriky klientů (zvláště spastiků), odbourávání agresivity, pasivity, uvolnění emocí a radost z práce. Výrobky jsou pravidelně prezentovány v průběhu výchovného roku a na výstavě pro rodiče v Den otevřených dveří.

Pohybová terapie- odpovídá psychickým a fyzickým možnostem klientů. Pohybové aktivity přispívají k rozvoji a udržení základních pohybových funkcí. V co nejvyšší míře je využíváno přírodní prostředí – park, hřiště, vycházky do okolní přírody, v zimních měsících posilovna a sezónní pohybově činnosti – jízda na tříkolce, dvoukole, sáňkování, plavání, trampolína…. Součástí pohybové terapie byly i individuální vycházky a výchovná práce s klienty imobilními.

Trampolining – tato netradiční forma pohybové aktivity byla nabídnuta jak klientům z výchovných, tak ošetřovných oddělení, klientům mobilním i imobilním. Cvičení probíhalo dle stanoveného týdenní ho rozvrhu v přírodním prostředí parku. Pohybové aktivity na trampolíně byly zaměřeny na posilování a rozvoj svalové, dýchací a oběhové soustavy, dále sloužily k udržení a zlepšení koordinace jednotlivých analyzátorů a nelze opomenout i důležitý moment psychické a fyzické relaxace, který vede ke zklidnění a uvolnění klientů.

Pobyt v psychorelaxačním pokoji – tato služba je nabízena všem klientům domova, ve velké míře však především klientům s hlubokým a těžkým stupněm postižení, klientům imobilním. Pokoj byl vybaven základním vybavením pro stimulaci všech smyslů. Základ tvoří vyhřívané vodní lůžko, světelné projektory, zvuková aparatura, aroma lampy a drobné pomůcky na masáž a taktilní stimulaci. Tato služba je vyhledávána a dobře našimi klienty přijímána. Pobyt v pokoji je individuální a trvá zhruba 35–40minut. Dobré výsledky pobytu v pokoji se ukazují u klientů neklidných, hyperaktivních, kde dochází ke zklidnění, uvolnění psychických stavů, relaxaci.

Napsal Webmaster, tisk, přečteno 8327x