Skip to main content
DOZP Břežany

Výzva zájemcům k podání nabídky na dodávku SERVERU

By 31. 7. 2020No Comments

Zámek Břežany
příspěvková organizace
Břežany 1,  671 65 Břežany


Výzva zájemcům k podání nabídky
na dodávku SERVERU

Dle příslušných ustanovení směrnice Zásady vztahů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací a zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek, v platném znění, Vás vyzýváme k předložení nabídky na zakázku, jejíž předmětem plnění je dodávka serveru vč. příslušenství a jeho instalaci a zprovoznění  na místě.

 

  • Prokazování způsobilosti

Základní a profesní způsobilost prokažte dle zákona č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách v platném znění, a to takto:

– dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence / kopie /

– dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením

výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a)

 

  • Požadavky na předmět plnění
  • dle přiložené specifikace

[mdocs single-file=“1143″ ]

  • Cenová nabídka a způsob hodnocení

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu. Maximální cena dodávky je 200 tisíc Kč bez DPH. Hodnotícím kritériem bude ekonomická výhodnost nabídky. Nabídka musí obsahovat celkovou cenu za dodávku / tj. server vč. příslušenství, instalace, zprovoznění/ včetně DPH.

 

  • Termín a místo plnění

Uskutečnění dodávky požadujeme v termínu max. do 5  týdnů od uzavření smlouvy.

Místem plnění je Domov pro osoby se zdravotním postižením Břežany, Břežany 1, 671 65 Břežany.

 

  • Lhůta pro předložení nabídek

Nabídky doručte osobně, zašlete v obálce s nápisem: „ Server„  na adresu Zámek Břežany p.o., Břežany 1,  671 65 Břežany, nebo e- mailem na musilova@zamekbrezany.cz , a to v termínu do 14.8. 2020, do 12,00 hodin.

 

  • Ostatní

Organizace si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodu. V případě, že se výběrového řízení nezúčastníte, zašlete nám laskavě Vaše písemné vyrozumění.

Uchazeči, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, bude tato skutečnost oznámena a bude vyzván k uzavření smlouvy do 21. 8. 2020.

Smlouva bude poté zveřejněna v registru smluv MV ČR. Zveřejnění zajistí zadavatel.

 

Břežany dne 27. 7. 2020
Mgr.  Ing. Vít Janků v.r.
ředitel zařízení