Skip to main content
DOZP Břežany

Výzva zájemcům k podání nabídky na dodávku ZMĚKČOVAČE VODY

By 31. 7. 2020No Comments

Zámek Břežany
příspěvková organizace
Břežany 1,  671 65 Břežany


Výzva zájemcům k podání nabídky

na dodávku ZMĚKČOVAČE VODY

Dle příslušných ustanovení směrnice Zásady vztahů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací  a zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek, v platném znění, Vás vyzýváme k předložení nabídky na zakázku, jejíž předmětem plnění je dodávka změkčovače vody, včetně dopravy, instalace na místě a proškolení obsluhy.

 • Prokazování způsobilosti

Základní a profesní způsobilost prokažte dle zákona č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách v platném znění, a to takto:

– dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence / kopie /

-dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením

výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a)

 

 • Požadavky na předmět plnění

Duplexní automatický katexový filtr, včetně sestavení rámu

 • 2 x samostatná řídící hlava
 • 1 x řídící 3-cestný ventil
 • 2 x sklolaminátová lahev s podstavcem
 • 1 x solná nádoba + sůl pro prvotní změkčení 200 kg
 • 2 x 150 l změkčovací pryskyřice
 • systém míchání vody na požadovanou tvrdost

Doplňující údaje: denní spotřeba vody max. 40 m3/den, okamžitá spotřeba vody max. 6 m3/h

tvrdost vstupní max. 25 ° dH

Instalace bude provedena v prostorách sklepa a zahrnuje usazení na místě, instalace do stávajícího hlavního přívodu vody, nasypání a ustavení solankových nádob, zprovoznění a odladění systému a

nastavení míchání vod na požadovanou tvrdost.

V případě nejasností a dotazů se obracejte na pana Františka Hrnčára, vedoucího údržby, tel 723958829.

Prohlídka na místě samém na základě předchozí tel. domluvy.

 

 • Cenová nabídka a způsob hodnocení

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu. Maximální cena dodávky je 175 tisíc Kč bez DPH. Hodnotícím kritériem bude ekonomická výhodnost nabídky. Nabídka musí obsahovat celkovou cenu za dodávku / tj. zařízení, doprava, instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy/ včetně DPH.

 

 • Termín a místo plnění

Uskutečnění dodávky požadujeme v termínu max. do 5  týdnů od uzavření smlouvy.

Místem plnění je Domov pro osoby se zdravotním postižením Břežany, Břežany 1, 671 65 Břežany.

 

 • Lhůta pro předložení nabídek

Nabídky doručte osobně, zašlete v obálce s nápisem: „ Změkčovač vody„  na adresu Zámek Břežany p.o., Břežany 1,  671 65 Břežany, nebo e- mailem na musilova@zamekbrezany.cz , a to v termínu do 7.8. 2020, do 12,00 hodin.

 • Ostatní

Organizace si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodu. V případě, že se výběrového řízení nezúčastníte, zašlete nám laskavě Vaše písemné vyrozumění. Uchazeči, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, bude tato skutečnost oznámena a bude vyzván k uzavření smlouvy do 14. 8. 2020. Smlouva bude poté zveřejněna v registru smluv MV ČR. Zveřejnění zajistí zadavatel.

 

Břežany dne 20. 7. 2020

Mgr.  Ing. Vít Janků v.r.

ředitel zařízení