Základní informace

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Zámek Břežany, příspěvková organizace, Břežany 1, 671 65 Břežany

Zřizovatel: Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 BRNO IČ: 70888337

Bankovní spojení: KB Znojmo a.s., expozitura Hrušovany n. Jevišovkou

Číslo účtu: 30431741/0100

IČ: 45671788

e-mail: info@zamekbrezany.cz

www.zamekbrezany.cz

Telefonní linky:

 • +420 515 277 478 ředitel
 • +420 515 277 111 ekonomický a provozní úsek
 • +420 515 277 504 denní stacionář
 • +420 515 277 505 úsek sociální péče
 • +420 515 277 506 úsek aktivizačních činností
 • +420 515 277 512 úsek zdravotní péče – ordinace
 • +420 515 277 513 sociální pracovnice
 • +420 515 277 514 ekonomický úsek – mzdová účetní
 • +420 515 277 457 veřejný telefonní automat
 • +420 515 277 111 FAX

Vedoucí pracovníci:

 • ředitel: Ing. Mgr. Vít Janků
 • vedoucí úseku ekonomického a provozního, zástupce ředitele: Ing. Miluše Musilová
 • vedoucí úseku sociální péče: Bc. Denisa Nejedlá
 • vedoucí úseku zdravotní péče: Ludmila Kutláková
 • vedoucí úseku aktivizačních činností: Mgr. Zdeňka Protivínská
 • sociální pracovnice: Eva Cuperová a Bc. Pavla Hrabalíková, DiS.

Kapacita zařízení stanovená zřizovatelem na rok 2018 je pro službu domov pro osoby se zdravotním postižením 147 klientů, pro službu chráněné bydlení 11 klientů, pro službu denní stacionář 7 klientů. K datu 31.12.2017 žilo v domově 147 klientů a v chráněném bydlení 11 klientů. Ambulantní služba denní stacionář byla k tomuto datu poskytována 8 klientům.

Zámek Břežany p.o. poskytuje tři registrované sociální služby. Jedná se o dvě pobytové služby – domov pro osoby se zdravotním postižením podle § 48 a chráněné bydlení podle § 51 zákona a jednu ambulantní službu denní stacionář dle § 46 zákona č. 108/2006 Sb.

Poskytováním sociální služeb se rozumí:

 • poskytnutí ubytování
 • poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
 • zdravotní, ošetřovnou a rehabilitační péči
 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředním
 • sociálně terapeutické činnosti
 • podpora vytváření a zdokonalování základních pracovních návyků a dovedností
 • nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnost
 • pomoc při uplatňování práv, zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Dále nabízí k využití:

 • welnes a hiporehabilitaci
 • venkovní bazén
 • chata

Poslání domova pro osoby se zdravotním postižením

Zámek Břežany je domov pro osoby s mentálním postižením všech stupňů. Posláním zařízení je vytvořit plnohodnotný náhradní domov, kde se život přibližuje co nejvíce přirozenému životu a kde podpora rozvíjí individualitu a schopnosti obyvatel.

Cílová skupina

Služba je poskytována mládeži od 16 let a dospělým osobám – s mentálním postižením a s kombinovanými vadami Uchazeči mohou být z celé republiky, přednostně přijímáme uchazeče z Jihomoravského kraje.

Kvalitní služby nemůžeme poskytnou zájemcům:

 • jejichž aktuální zdravotní stav vyžaduje poskytování péče ve zdravotnickém zařízení
 • s autistickými rysy
 • s těžkými psychiatrickými onemocněními / např. schizofrenie ../
 • s agresivními sklony, ohrožujícími sebe nebo okolí
 • s těžkým stupněm specifických smyslových vad / zrakové postižení, sluchové postižení, vady řeči /
 • s nasogasterickou sondou
 • alkoholikům a osobám, které mají problémy s jinými návykovými látkami

Poslání služby chráněné bydlení

Posláním chráněného bydlení Šanov je poskytování přiměřené míry podpory osobám s mentálním postižením od 19 let věku, které potřebují individuální podporu v každodenním životě. Služba je poskytována s ohledem na respektování práv a zachování lidské důstojnosti uživatelů. Usilujeme o co největší samostatnost uživatelů, snižování závislosti uživatelů na službě a podporujeme maximální možné využívání veřejných služeb a institucí.

Cílová skupina

Služba je poskytována osobám s mentálním postižením, které potřebují individuální podporu v každodenním životě. Věková hranice pro přijetí je 19 let.

Cílem služby je:

 • podpora samostatnosti, nezávislosti, individuálního rozvoje Snažíme se, aby se každý uživatel naučil využívat maximum svých schopností a stal se co nejméně závislý na pomoci svého okolí.
 • začlenit se do běžného života v přirozeném prostředí Podporujeme uživatele, aby své aktivity, zájmy, kontakty a vztahy nacházeli mimo chráněné bydlení.
 • podpora uživatelů v uplatnění se na volném trhu práce Snažíme se společně s uživateli najít vhodné pracovní uplatnění formou brigád v obci nebo podporovaného zaměstnání ve firmách na Znojemsku.
 • poskytnout uživateli podporu na jeho cestě k samostatnému bydlení
 • Službu neposkytujeme:
 • osobám, které nespadají do cílové skupiny /osobám s těžkým a hlubokým stupněm mentálního postižení/
 • osobám, které spadají do cílové skupiny, ale jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení nebo osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci anebo chování osoby by z důvodu duševní poruchy nebo poruchy chování závažným způsobem narušovalo kolektivní soužití

Poslání služby denní stacionář

Posláním sociální služby denní stacionář je podpora samostatnosti uživatelů, nabídka aktivního a zajímavého naplnění času a začlenění uživatelů do běžného způsobu života svých vrstevníků. V průběhu poskytování služby klademe důraz na individuální potřeby uživatele, za pomoci vzdělávacích, terapeutických a volnočasových činností podporujeme a rozvíjíme jeho dovednosti a schopnosti.

Cílová skupina

Sociální služba je poskytována dětem od 6 let věku, mladým lidem a dospělým osobám ve věku do 40 let s mentálním a kombinovaným postižením, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou podporu a poskytování ambulantní sociální služby.

Členění, počet příjmů a ukončení pobytů

V průběhu roku 2017 došlo v DOZP k úmrtí dvou klientů a se žádným novým klientem nebyla uzavřena smlouva o poskytování sociální služby. V pobytové službě chráněné bydlení nebyly v průběhu roku žádné změny. V denním stacionáři byla uzavřena jedna smlouva.

Bydlení a služby

V domově jsou klienti ubytováni na 39 pokojích a 4 pokojích vybudovaných na galeriích a v dvou samostatných bytech, které mají celkem 4 pokoje. Z celkového počtu 47 místností pro ubytování je sedm jednolůžkových, devět dvojlůžkových a 18 trojlůžkových. Ostatní pokoje jsou vícelůžkové. Všechna oddělení byla již zrekonstruována na typ tzv. rodinného bydlení, tj. na jenom místě je soustředěna celá domácnost – pokoje, pracovna a sociální zařízení. Pokoje jsou bez sociálního zařízení / kromě jednoho jednolůžkového a samostatných bytů/, sociální zařízení je společné pro celou domácnost. Klienti mají možnost vybavit si pokoje svým vlastním nábytkem a elektrospotřebiči. Ve spolupráci s majitelem objektu – Kongregací sester sv. Hedviky probíhají postupné rekonstrukce domácností, s cílem vybudování menších pokojů pro klienty.

Ve službě chráněné bydlení jsou klienti ubytování v 5 jednolůžkových pokojích a ve čtyřech samostatných bytech, o velikosti 1 + kk. I v této službě mají klienti možnost dovybavit si tyto místnosti dle vlastního požadavku, mohou volně s nábytkem manipulovat. Jednolůžkové pokoje mají sociální zařízení společné na patře, samostatné byty jsou včetně sociálního zařízení. Na službách / praní, žehlení, úklid/ se klienti podílejí nebo si je vykonávají svépomoci, pouze s dohledem asistenta.

Služba denní stacionář je ambulantní, je poskytována v areálu hospodářských budov Zámku Břežany. Zařízení zajištuje 1 x týdně úklid, s částečným podílem práce klientů.

CENÍKY SLUŽEB

V současné době / od 1.3.2018 / jsou platné tyto úhrady za bydlení, služby a stravu za jeden ubytovací den:

Domov pro osoby se zdravotním postižením

 • ubytování v 1 lůžkovém pokoji v samostatném bytě – 106 Kč
 • ubytování v 1–3 lůžkovém pokoji  – 96 Kč
 • ubytování ve vícelůžkovém pokoji  – 91 Kč
 • služby  – 71 Kč

Stravování klientů v domově zajišťujeme vlastním stravovacím úsekem, a to celodenně v rozsahu 4 jídel – tj. snídaně, oběd, svačina, večeře s ohledem na doporučenou stravu lékařem.

V domově jsou platné tyto finanční normy průměrných nákladů na potraviny, vč. režií na jeden ubytovací den:

 • klienti ve věku do 18 let, strava normální, dietní – 129 Kč
 • klienti ve věku od 18 let, strava normální, dietní – 129 Kč
 • klienti ve věku od 18 let, strava diabetická  – 129 Kč
 • klienti ve věku od 18 let, strava č. 4  – 129 Kč
 • klienti ve věku od 18 let, strava bezlepková  – 150 Kč

Chráněné bydlení

 • ubytovaní v garsonieře samostatné  – 170 Kč
 • ubytování v garsonieře pro 2 osoby  – 130 Kč
 • ubytování v jednolůžkovém pokoji  – 150 Kč

V chráněném bydlení je oběd v pracovní dny zajišťován dodavatelsky, ostatní stravu si připravují klienti sami s pomocí asistentů. Jsou platné tyto finanční normy průměrných nákladů na potraviny, vč.režií na jeden ubytovací den:

 • klienti ve věku od 18 let, strava normální, dietní – 125 Kč
 • klienti ve věku od 18 let, strava diabetická  – 130 Kč
 • klienti ve věku od 18 let, strava bezlepková  – 140 Kč

Denní stacionář

V denním stacionáři je klientům zajištěna strava v rozsahu 3 jídel denně – tj. snídaně, oběd a svačina, a to vlastním stravovacím provozem. Jsou platné tyto finanční normy průměrných nákladů na potraviny, vč.režií na jeden ubytovací den:

 • klienti ve věku do 18 let, strava normální  – 100 Kč
 • klienti ve věku od 18 let, strava normální, dietní, diabetická- 100 Kč
 • klienti ve věku od 18 let, strava bezlepková  – 120 Kč

Doba návštěv

Návštěvy klientů v zařízení jsou možné kdykoliv v průběhu dne, a to v pracovních dnech i ve dnech pracovního volna. Návštěvní neděle je každá druhá neděle v měsíci. V tento den je přítomen ředitel zařízení nebo jeho zástupce, sociální pracovnice a vedoucí úseku sociální péče a zdravotní péče. Návštěvy klientů se přijímají na místech k tomu vymezených – vestibul, chodba v přízemí, jídelna, malá zasedací místnost a mají možnost pohybu po celém areálu. Návštěvy nemocných klientů mohou být uskutečněny u lůžka. V rámci Duhového dne – Den otevřených dveří – mají rodiče a ostatní hosté možnost volného pohybu po celém areálu zařízení, čehož využívají v hojné míře.

Napsal Webmaster, tisk, přečteno 19855x