Warning: Undefined array key "HTTP_X_FORWARDED_PROTO" in /DISK2/WWW/zamekbrezany.cz/www/wp-config.php on line 46 O službě – Zámek Břežany p.o. Skip to main content

DOZP Břežany - O službě

Sociální

Služba je poskytována ve dvoupodlažní budově. Zámek prošel rozsáhlou rekonstrukcí, kterou zajišťoval majitel zámku – Česká provincie Kongregace sester svaté Hedviky, a modernizací jednotlivých domácností a společných prostor, kterou zajišťovala příspěvková organizace Zámek Břežany. Postupně v hlavní budově zámku vzniklo 14 bytových jednotek tzv. domácností, z toho 3 domácnosti jsou uzpůsobeny svým prostorovým uspořádáním a vybavením pro plně imobilní uživatele. Dále se v areálu zámku nachází 2 byty pro 5 uživatelek.

Všechny domácnosti jsou řešeny jako bytová jednotka, ve které se nachází sociální zařízení, denní místnost, která slouží zároveň i jako jídelna s vestavěnou kuchyňskou linkou, která slouží zároveň i jako jídelna, dvou a vícelůžkové pokoje, které slouží k odpočinku, relaxaci a ke spaní.

V některých domácnostech jsou kuchyňské linky vybaveny spotřebiči jako je varná elektrická nebo indukční deska a trouba, což umožňuje rozvoj dovedností uživatelů v oblasti přípravy stravy. Budova je uzpůsobena imobilním uživatelům, je zde vybudovaný lůžkový výtah, který obsluhuje všechna patra. Všechny domácnosti mají bezbariérový přístup.

Služba je pro jednotlivé uživatele plánovaná individuálně, písemně a vychází z potřeb a přání každého uživatele, které vedou k naplnění jeho cíle a spokojenosti.

Uživatelé služby jsou podporováni v souladu se Zásadami k co největší míře samostatnosti a zároveň je jim dán prostor k uplatňování vlastních přání.

Metody práce vycházejí z konceptu individuálního plánování zaměřeného na člověka. Z individuálního plánu průběhu služby, ve kterém uživatel formuluje cíle, kterých chce dosáhnout a cesty, kterými těchto cílů dosáhneme. Individuální plánování vždy vychází z reálných osobních cílů, individuálních potřeb podpory, přání a schopností uživatele. S uživateli pracujeme individuálně i v týmu a zachováváme zásady jako je důstojnost, právo volby, podpora nezávislosti a zásadu normality.

Jedním z hlavních cílů sociální služby je podpora využití přirozených vazeb (vztahy s rodinou, přáteli) a podpora využití běžných institucí (obchody, zdravotnická zařízení, škola, zaměstnání, církevní zařízení, zájmové kluby,…). Využívání těchto běžných zdrojů začleňuje uživatele domova do místní komunity (obce) a přibližuje je běžnému životu jejich vrstevníků. Volba služeb závisí vždy na individuálních potřebách a přáních uživatele.

Domov podporuje uživatele v kontaktech a vztazích s přirozeným sociálním prostředím, podporuje uživatele ve využívání veřejných služeb, které jsou pro uživatele v daném místě využitelné a dostupné.

Uživatelé Domova jsou v úzkém kontaktu se sestrami sv. Hedviky, s nimiž již dlouhá léta žijí pod jednou střechou. Využívají jejich služeb materiálních a služeb duchovních. Uživatelé mohou denně navštěvovat bohoslužby v klášterní kapli.

Díky projektu Jihomoravského kraje jsme získali finanční podporu z dotačního programu „Podpora paliativní péče v sociálních službách pro rok 2022″.

Projekt usiluje o vytvoření podmínek, které umožní, aby měli uživatelé služby možnost dožít v zařízení se zajištěním přiměřené péče, má zajištěnu ošetřovatelskou péči, tj. přítomnost všeobecné sestry na pracovišti 24 hodin 7 dní v týdnu, usiluje o spolupráci multidisciplinárního (zdravotně-sociálního) týmu v péči o uživatele pobytové služby, má pro uživatele zajištěnu péči lékaře, který je ochoten na rozvoji paliativní péče v zařízení spolupracovat; nebo má poskytovatel nastavenou a smluvně ošetřenou spolupráci s organizací zajišťující MSPP (mobilní službu paliativní péče).

Cílem projektu je profesionální, efektivní, funkční, citlivě a empaticky poskytovaná péče v závěru života uživatele. Našim cílem je, aby uživatelé ve zmiňovaném období nutně nemuseli být hospitalizováni v různých typech zařízení (LDN, lůžkový hospic), ale aby závěr života mohli prožít v domácím prostředí služby, ve které často prožijí i podstatnou část života a mají zde vytvořeny přátelské vazby k lidem okolo nich. Toto všechno se daří díky tomu, že máme zajištěnou ošetřovatelskou péči s přítomností všeobecné sestry 24 hodin 7 dní v týdnu, péči lékaře, který spolupracuje na rozvoji paliativní péči v Domově, spolupráci s Domácím mobilním hospicem.

Systém péče je plánován a poskytován v rámci multidisciplinárního týmu, který tvoří vedení DOZP, všeobecné sestry, pečující personál, sociální pracovnice, lékař a sestry Domácího hospice a duchovní.

V rámci projektu byla zakoupena aktivní antidekubitní matrace s kompresorem, počítačová technika, odborná literatura, a hrazen potřebný materiál pro vedení dokumentace a k propagaci (papír, barvy do tiskárny, tisk propagačních letáků aj.). V rámci projektu bylo hrazeno 7 vzdělávacích kurzů a činnost mentora implementace paliativní péče v rozsahu 15 hodin měsíčně.

Aktivizační

Uživatelé Domova mají možnost si zvolit denní program ze 14 aktivizačních činností – keramická, výtvarná, rukodělná, dřevařská a tkalcovská dílna, wellness, snoezelen terapie, hipo, animo, muzikorelax, bazální stimulace, cvičné vaření, práce na PC, sportovní aktivity. Dále jsou s uživateli prováděny nácviky a vedení v oblasti sociálních dovedností a pracovních návyků.

Zpestřením běžného života na Zámku je také organizování kulturních a společenských akcí jak v areálu Zámku, tak také mimo něj.

Zařízení má vytvořený program zapojení uživatelů do práce. V rámci nácviků činností probíhá i nácvik práce v rámci domova. Organizace také podporuje uživatele, kteří mají zájem pracovat, aby našli zaměstnání na volném pracovním trhu. Zjišťuje volná pracovní místa jak u soukromých podnikatelů, tak např. obecního úřadu.

Uživatelé naší služby se pravidelně účastní společenských akcí pořádaných těmito spolky např. Rybářských závodů, fotbalových utkání,… Za sportovními aktivitami vyjíždíme regionálně, účastníme se turnajů ve stolním tenise, plavání, boccie, dále se pravidelně účastníme na Krajských sportovních hrách pro lidi s mentálním postižením v Zubří a sportovních her pro sportovce s těžkým zdravotním postižením v Brně.

Podle zájmu uživatelé navštěvují kulturní akce v obci a regionu, jako např. hody, rozsvěcování Vánočního stromu, návštěva kina, divadla ve Znojmě. Nemalou měrou také sami uživatelé přispívají k navýšení kulturního života v našem regionu. Tradicí se stalo předvánoční vystoupení uživatelů na Zámku, pořádání Adventního koncertu na Zámku, a také každoroční Duhový den, při němž uživatelé připraví vlastní kulturní program. Tyto akce jsou hojně navštěvovány širokou veřejností.

Zámek Břežany p.o. podporuje vzdělávání uživatelů a podle zájmu uživatelů o vzdělávání spolupracuje s MŠ, ZŠ a Praktickou školou ve Znojmě p. o.. 

Zdravotní

Zámek Břežany poskytuje uživatelům zdravotní a ošetřovatelskou péči. Tyto služby jsou poskytovány kvalifikovanými pracovníky – všeobecnými sestrami s registrací. Lékařskou péči přímo na zařízení zajišťuje praktická lékařka, psychiatr, kožní lékařka.

Uživatelé mají možnost výběru lékaře, mohou navštěvovat ordinaci praktického lékaře v obci Břežany. Za lékaři specialisty se dojíždí do okolních specializovaných ambulancí (Znojmo, Brno, Moravský Krumlov, Miroslav, Hrušovany nad Jevišovkou). Návštěva lékaře specialisty je na doporučení praktického lékaře.

V Domově je přítomen kvalifikovaný zdravotnický personál nepřetržitě po celý rok, který zajišťuje podávání veškeré medikace a odběry pro specializovaná pracoviště určené lékařem, doprovází uživatele na odborná zdravotnická vyšetření a je k dispozici všem obyvatelům domova při sebemenším poranění.

Duchovní služba

Duchovní službu v Domově zajišťují sestry sv. Hedviky, místní kněz – břežanský pan farář. Pro uživatele i zaměstnance je celodenně přístupná klášterní kaple, která se nachází v I. NP severního křídla zámecké budovy obývaného sestrami sv. Hedviky. Uživatelé mají možnost účasti na bohoslužbách a také na všech slavnostech, které v kapli během roku probíhají. Zájemci jsou připravováni i na přijetí svátostí. Uživatelé mohou navštěvovat bohoslužby v přilehlém farním kostele. Duchovní služba je zajišťována bezplatně.