Skip to main content

Stávající projekty

Pořízení vozidel a vybavení pro sociální služby Zámek Břežany

„Projekt Pořízení vozidel a vybavení pro sociální služby Zámek Břežany  je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19“.

Název projektu                     Pořízení vozidel a vybavení pro sociální služby Zámek Břežany
Číslo projektu                       CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017356
Operační program                INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM
Specifický cíl                          6.1 React EU
Číslo výzvy ŘO IROP            101. výzva IROP – SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA SE ZVÝŠENOU ENERGETICKOU ÚČINNOSTÍ

 

 

Celková výše projektu             4 012 013,00 Kč
Příspěvek EFRR                       3 410 211,05 Kč
Státní rozpočet                         200 600,65 Kč
Vlastní zdroje                           401 201,30 Kč

 

Popis projektu

Současné dosluhující automobily pro klienty nejsou vhodné pro převážení imobilních klientů nebo klientů s motorickými poruchami. U vozového parku není dostačující počet vozidel, které musí obsluhovat několik sociálních služeb v různých obcích a zároveň jsou některá auta na hranici životnosti.

Nákupem aut dojde také ke zkvalitnění služeb organizace. Díky novým vozidlům se stane přeprava klientů v rámci služby do zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby, za externími službami, na nákupy či veřejné akce v rámci sociálního začleňování, mnohem spolehlivější a bezpečnější.

Realizací projektu a je také možnost pohodlnějšího převozu materiálu a pomůcek v rámci komunitních služeb. Zároveň auto s úpravou pro imobilní klienty velmi pomůže při převozu klientů s tělesným postižením, či se špatnou funkcí pohybového aparátu.

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou klienti DOZP Hrušovany nad Jevišovkou, DOZP Hostěradice, Chráněného bydlení Šanov a Denního stacionáře Břežany. Jedná se o osoby se zdravotním postižením

Cíl Projektu

Hlavním cílem projektu je nákup 3 vozidel a vybavení pro výkon sociálních služeb poskytovaných Zámkem Břežany, příspěvková organizace v rámci všech komunitních služeb včetně ambulantní služby denního stacionáře

Vozidla: Vícemístné vozidlo s úpravou pro převoz osoby na invalidním vozíku, Osobní pětimístné vozidlo, Užitková dodávka

 

 

 

 

 

Projekt otevřený Zámek

Co rozumíme transformací sociálních služeb pro lidi s mentálním postižením?
Transformace sociálních služeb je proces, který má umožnit zdravotně postiženým občanům žít v běžné společnosti, uplatnit se podle svých možností na trhu práce, mít možnost využívat veřejné i komerční služby jako ostatní lidé a co nejvíce spolurozhodovat o podobě poskytované služby. Klient už není jenom objektem, který službu přijímá, ale naopak se, za podpory sociálních pracovníků snaží co nejvíce zapojovat. Ve hře je důstojnost života člověka s postižením i to, jestli je společnost schopna jeho jinakost přijmout a dát mu šanci zařadit se, žít svůj život. Znamená to pro nás umožnit naším klientům stejné podmínky a příležitosti v životě, jaké mají jejich vrstevníci v běžné společnosti. A tento princip dodržovat v nových i ve stávajících službách. Na tom pracujeme již mnoho let, ale teď bychom chtěli toto úsilí promítnout do realizace malých komunitních služeb s menším počtem klientů.

Co plánujeme?
V rámci transformace přejde do roku 2020 z DOZP Zámek Břežany 30 uživatelů do komunitních služeb v okolních obcích. 4 domky pro službu DOZP pro celkem 24 klientů a 3 samostatné byty v trojdomku pro službu chráněného bydlení s menší mírou podpory – pro 6 klientů. Náš zřizovatel schválil tento záměr v říjnu 2016 a podrobně je popsán v závazném Transformačním plánu Zámku Břežany p.o. (k dispozici v dokumentech)

Projekt Transformace DOZP Zámek Břežany p.o. „Otevřený Zámek“
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005349

Ve spolupráci se zřizovatelem – Jihomoravským krajem jsme podali žádost na projekt z fondů EU, konkrétně IROP Výzva č. 49 určená pro transformaci velkokapacitních zařízení sociálních služeb. Schválení projektu proběhlo v květnu 2017, kolaudace výstavby 4 domků proběhla v říjnu 2019 a začátek poskytování služeb po vybavení vším potřebným bude v květnu 2020.

Děkujeme všem pracovníkům JMK, kteří nesli hlavní tíhu odpovědnosti za zdárný průběh a dokončení projektu.

Velké poděkování patří starostům obcí Šanov, Hostěradice a Hrušovany nad Jevišovkou, kteří měli odvahu nás vzít do svých obcí a také veřejnosti, že nás přijímá, někdy opatrně, ale po získání informací, dobře.

DOZP v Hrušovanech nad Jevišovkou, ul. Mokrá

Otevření služby: 18. 5. 2020
Kapacita: 12 uživatelů, střední míra podpory, ženy a muži.
Financováno: Projekt IROP z fondů EU 85%, 10% JMK, 5% MPSV
Projektant: Open Arch Brno, Zhotovitel: 3V+H s.r.o.

Dva rodinné domky s kapacitou jednoho domu 6 uživatelů. Ubytování na 1 lůžkových pokojích s vestavěnými skříněmi a vlastním sociálním zařízením. Ložnice nejsou průchozí a mají jeden uzamykatelný vstup, který není prosklený. 2 samostatné domky zamezí existenci dlouhých chodeb a setkávání bude probíhat ve společném obývacím pokoji. Aktivizační místnost bude součástí obou domků. Bude však preferováno využití veřejných služeb v obci. V celém domě dostatečně široké bezbariérové vstupy pro případ imobilních uživatelů. Prostory domácnosti si budou spoluvytvářet uživatelé, budou respektovány jejich připomínky a přání.

Seznámení se s novým bydlištěm a okolím bude probíhat již v rámci přípravy na přechod do nové služby, přesto bude hlavně zpočátku nutné doprovázení uživatelů na nákupy do místních obchodů a jiných dostupných služeb, velká podpora pracovníků bude nutná při nácviku orientace v novém prostředí (znát bezpečné trasy pro přechod veřejné komunikace, snížit riziko nebezpečí úrazu atp.). Stejně tak i při cestování, využívání veřejných dopravních prostředků, orientace v jízdních řádech, cenách a společenské stránce cestování, vhodné chování, navazování rozhovorů atp.

Předpokládáme využívání běžných služeb v dané lokalitě. Pracovníci budou podporovat uživatele v samostatném rozhodování, které služby budou využívat, rozhodovat o svém způsobu trávení času a vydávání peněz. Pracovník služby bude účasten radou, podporou a to také při přípravě na rizikové situace, které se v souvislosti s využíváním služeb mohou vyskytnout (kouření na veřejnosti, pití alkoholu, sdělování osobních údajů, navazování kontaktů atp.) Vše bude směřovat k přirozenému začleňování nových obyvatel. Stejně jako u orientace v novém prostředí i v této oblasti předpokládáme u obyvatel nutnou podporu při postupném zvykání na využívání komunitních služeb v novém domově.

Uživatel se bude podílet dle svých schopností na přípravě jídelníčku, stravy, nákupu potravin. Snídaně a večeře budou pracovníci služby připravovat s uživatelem přímo ve službě dle jejich výběru, obědy budou odebírány z místní vývařovny nebo dováženy ze Zámku Břežany.

Co se týče udržování objektu – sekání trávníků a starost o květinové záhony, užitkovou zahradu, chov drobného zvířectva atp. budou v rámci nácviku činností a vlastní péče o domácnost zajišťovat uživatelé s potřebnou podporou pracovníků služby.

DOZP v obci Hostěradice

Cílem je zvýšení kvality péče, rozvoj individuálních schopností každého uživatele a vyšší míra soukromí.

Otevření služby: 1. 6. 2020
Kapacita: 12 uživatelů, vysoká míra podpory (plně imobilní), ženy a muži.
Financováno: Projekt IROP z fondů EU 85%, 10% JMK, 5% MPSV
Projektant: Open Arch Brno, Zhotovitel: ATLANTA a.s.

Ubytování v jednolůžkových pokojích s vybaveným sociálním zařízením odpovídajícím potřebám uživatelů – polohovací vany, roomster systém, prostorové a materiální vybavení služby přizpůsobené specifickým potřebám uživatele – pokoje vybudované na míru pro uživatele s vysokou mírou podpory, imobilní – široké, bezbariérové vstupy, umožňující pohodlnou manipulaci s vozíky a kočáry, okna v místnostech přístupná k výhledu do přírody z polohy v leže, z obývacího pokoje vede východ na terasu, podlahové vytápění (aby se uživatel mohl pohybovat způsobem sobě vlastním), ve společných prostorech relaxační pohovky, polohovací vaky, prostory na stravování uzpůsobené potřebám uživatele (speciální stolky a židle s polohovací úpravou, atp.).

V oblasti stravování se zaměříme na poskytování služby ve smyslu změny přístupu, individuální práce s uživatelem a to konkrétně – nácviky úchopů lžíce u 4 uživatelů, úchopů hrníčku na pití, podávání stravy vsedě mimo lůžko u 4 uživatelů, individuální podpora chuťové stimulace,…

V osobní hygieně se zaměříme na poskytování služby ve smyslu změny přístupu, individuální práce s uživatelem a to konkrétně – nácvik asistovaného mytí u 4 uživatelů, nácvik provádění osobní hygieny ve sprchovém koutě u 4 uživatelů, nácvik asistovaného oblékání u 2 uživatelů, nácvik výběru oblečení u 1 uživatele, nácvik samostatného oblékání.

V oblasti úklidu a péče o pokoj počítáme s tím, že se jedná se o uživatele s vysokou mírou podpory, kteří nebudou schopni samostatně vykonávat práci, ale mohou se podílet na rozhodování o výběru čisticích prostředků (vůně, konzistence, atp.), čase úklidu vlastních prostor, atp. s možností se zapojit dle svých aktuálních schopností a možností.

V oblasti pohybu, samostatného pohybu bude prováděn nácvik používání kompenzační pomůcky (vozíku) jako nástroje pro samostatný pohyb, u 7 uživatelů bude podpora pracovníků zaměřena na samostatný pohyb v domácím i venkovním prostředí – individuální vycházky do přírody, do vesnice, individuálně nákupy v obchodě.

Chráněné bydlení s menší mírou podpory v obci Šanov

Cílem je umožnit uživatelům samostatné bydlení. Je určeno pro uživatele, kteří chtějí a mají možnost se postarat o sebe s menší mírou podpory a předpokladem zapojení na trh práce.

Otevření služby: říjen 2019
Kapacita: 3 byty, 6 uživatelů, střední a nízká míra podpory, ženy a muži.
Financováno: 100% JMK

Záměrem je přechod klientů ze současného Chráněného bydlení (2 muži a 4 ženy) a doplnění kapacity služby klienty z DOZP Zámek Břežany, kteří jsou dle metodiky analýzy potřeb MPSV a našich zkušeností vhodní pro tento typ služby. Tyto klienty připravujeme na přechod ve cvičné domácnosti v Zámku Břežany.

Jde podporu ještě větší samostatnosti ve všech oblastech života současných uživatelů chráněného bydlení. Nebude to pro ně lehké, protože budou zatížení větší odpovědností, ale z rozhovorů s nimi vyplývá, že se na možnost tohoto bydlení těší i za cenu zvýšené náročnosti.

Rozšíření služby v obci Šanov preferujeme z hlediska dobrého soužití s obcí, podpory starosty, možností získání práce a přání klientů zůstat i při změně bydlení v obci. Důvodem je také možnost komunikace a podpory současných pracovnic chráněného bydlení, ve které mají velkou důvěru.

 

Nastavení služby DOZP Zámek Břežany

Termín: průběžně (úprava jedné domácnosti za rok)
Financování:
investiční (stavební) část – majitel objektu Kongregace sester sv. Hedviky
vybavení nábytkem – Zámek Břežany p. o.

V součinnosti s majitelem – Kongregací sester sv. Hedviky plánujeme úpravy dalších domácností tak, aby místo posledních vícelůžkových pokojů vznikly 2 -3 lůžkové, kde je to stavebně možné, tak jednolůžkové pokoje. A to tak, aby ve stávajících prostorách jedné bytové jednotky (domácnosti) bylo maximálně 6 – 8 uživatelů. Materiální dovybavení stávajících domácností (lednice, varná deska, el. trouba, pračka…).

Vybudování dalších externích domácností v areálu zařízení pro uživatele, kteří jsou schopní větší samostatnosti a zároveň si přejí zůstat v zařízení, kvůli silné vazbě na lidi kolem sebe, činnost, která je naplňuje nebo na místo, kde vyrůstali.

Kvalita a principy poskytování služby jsou totožné s poskytováním v komunitních službách. Jsou maximálně eliminovány ústavní prvky ve prospěch individualizace péče a spolurozhodování klienta.