Category

DOZP Břežany

Turnaj v kuželkách v Rosicích

By DOZP Břežany

Dne 11. září 2020 jsme se účastnili prvního ročníku Turnaje v kuželkách v Rosicích, který pořádal Zámeček Střelice. Po slavnostním zahájení a představení hodnotných výher a cen začal kolem půl desáté samotný turnaj. Hrálo se vždy na 4 drahách 2x po deseti hodech vždy do plných kuželek. Po prvním kole bylo na prvním místě družstvo složené z uživatelů Chb Šanov a DOZP HNJ. Družstvo zámku se usadilo na posledním místě, kde zůstalo až do konce turnaje. Ovšem nejlepší hráčkou celého turnaje po prvním kole byla paradoxně členka tohoto družstva Iva, která se stala v týmu nejlepší hráčkou, za což byla v závěru odměněna medailí a hodnotnými dary. Družstvo z komunitních služeb Zámku Břežany celý turnaj vyhrálo a získalo hlavní Putovní pohár turnaje.

Fotogalerie z turnaje

Výzva zájemcům k podání nabídky na dodávku SERVERU

By DOZP Břežany

Zámek Břežany
příspěvková organizace
Břežany 1,  671 65 Břežany


Výzva zájemcům k podání nabídky
na dodávku SERVERU

Dle příslušných ustanovení směrnice Zásady vztahů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací a zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek, v platném znění, Vás vyzýváme k předložení nabídky na zakázku, jejíž předmětem plnění je dodávka serveru vč. příslušenství a jeho instalaci a zprovoznění  na místě.

 

 • Prokazování způsobilosti

Základní a profesní způsobilost prokažte dle zákona č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách v platném znění, a to takto:

– dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence / kopie /

– dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením

výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a)

 

 • Požadavky na předmět plnění
 • dle přiložené specifikace
 • Cenová nabídka a způsob hodnocení

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu. Maximální cena dodávky je 200 tisíc Kč bez DPH. Hodnotícím kritériem bude ekonomická výhodnost nabídky. Nabídka musí obsahovat celkovou cenu za dodávku / tj. server vč. příslušenství, instalace, zprovoznění/ včetně DPH.

 

 • Termín a místo plnění

Uskutečnění dodávky požadujeme v termínu max. do 5  týdnů od uzavření smlouvy.

Místem plnění je Domov pro osoby se zdravotním postižením Břežany, Břežany 1, 671 65 Břežany.

 

 • Lhůta pro předložení nabídek

Nabídky doručte osobně, zašlete v obálce s nápisem: „ Server„  na adresu Zámek Břežany p.o., Břežany 1,  671 65 Břežany, nebo e- mailem na musilova@zamekbrezany.cz , a to v termínu do 14.8. 2020, do 12,00 hodin.

 

 • Ostatní

Organizace si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodu. V případě, že se výběrového řízení nezúčastníte, zašlete nám laskavě Vaše písemné vyrozumění.

Uchazeči, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, bude tato skutečnost oznámena a bude vyzván k uzavření smlouvy do 21. 8. 2020.

Smlouva bude poté zveřejněna v registru smluv MV ČR. Zveřejnění zajistí zadavatel.

 

Břežany dne 27. 7. 2020
Mgr.  Ing. Vít Janků v.r.
ředitel zařízení

Výzva zájemcům k podání nabídky na dodávku ZMĚKČOVAČE VODY

By DOZP Břežany

Zámek Břežany
příspěvková organizace
Břežany 1,  671 65 Břežany


Výzva zájemcům k podání nabídky

na dodávku ZMĚKČOVAČE VODY

Dle příslušných ustanovení směrnice Zásady vztahů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací  a zákona č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek, v platném znění, Vás vyzýváme k předložení nabídky na zakázku, jejíž předmětem plnění je dodávka změkčovače vody, včetně dopravy, instalace na místě a proškolení obsluhy.

 • Prokazování způsobilosti

Základní a profesní způsobilost prokažte dle zákona č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách v platném znění, a to takto:

– dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence / kopie /

-dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením

výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a)

 

 • Požadavky na předmět plnění

Duplexní automatický katexový filtr, včetně sestavení rámu

 • 2 x samostatná řídící hlava
 • 1 x řídící 3-cestný ventil
 • 2 x sklolaminátová lahev s podstavcem
 • 1 x solná nádoba + sůl pro prvotní změkčení 200 kg
 • 2 x 150 l změkčovací pryskyřice
 • systém míchání vody na požadovanou tvrdost

Doplňující údaje: denní spotřeba vody max. 40 m3/den, okamžitá spotřeba vody max. 6 m3/h

tvrdost vstupní max. 25 ° dH

Instalace bude provedena v prostorách sklepa a zahrnuje usazení na místě, instalace do stávajícího hlavního přívodu vody, nasypání a ustavení solankových nádob, zprovoznění a odladění systému a

nastavení míchání vod na požadovanou tvrdost.

V případě nejasností a dotazů se obracejte na pana Františka Hrnčára, vedoucího údržby, tel 723958829.

Prohlídka na místě samém na základě předchozí tel. domluvy.

 

 • Cenová nabídka a způsob hodnocení

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu. Maximální cena dodávky je 175 tisíc Kč bez DPH. Hodnotícím kritériem bude ekonomická výhodnost nabídky. Nabídka musí obsahovat celkovou cenu za dodávku / tj. zařízení, doprava, instalace, zprovoznění a zaškolení obsluhy/ včetně DPH.

 

 • Termín a místo plnění

Uskutečnění dodávky požadujeme v termínu max. do 5  týdnů od uzavření smlouvy.

Místem plnění je Domov pro osoby se zdravotním postižením Břežany, Břežany 1, 671 65 Břežany.

 

 • Lhůta pro předložení nabídek

Nabídky doručte osobně, zašlete v obálce s nápisem: „ Změkčovač vody„  na adresu Zámek Břežany p.o., Břežany 1,  671 65 Břežany, nebo e- mailem na musilova@zamekbrezany.cz , a to v termínu do 7.8. 2020, do 12,00 hodin.

 • Ostatní

Organizace si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení bez udání důvodu. V případě, že se výběrového řízení nezúčastníte, zašlete nám laskavě Vaše písemné vyrozumění. Uchazeči, jehož nabídka bude vybrána jako nejvhodnější, bude tato skutečnost oznámena a bude vyzván k uzavření smlouvy do 14. 8. 2020. Smlouva bude poté zveřejněna v registru smluv MV ČR. Zveřejnění zajistí zadavatel.

 

Břežany dne 20. 7. 2020

Mgr.  Ing. Vít Janků v.r.

ředitel zařízení

Sponzorský výlet – Znojmo – Kraví hora

By DOZP Břežany

Dne 21. 7. jsme se vydali na výšlap do Národního Parku Podyjí, konkrétně na Kraví horu ve Znojmě. Po příjezdu jsme se ihned vydali na výšlap. Přes počáteční strmé stoupání do kopce jsme ale byli odměněni nádherným výhledem na Znojmo. Cestou přes celou Kraví horu až do Konic jsme se zastavili na několika vyhlídkách na krásné vinice a spodní část Znojma. V polovině trasy jsme si oddechli na odpočívadle a vydali se na zpáteční cestu. Při příchodu do cíle již měli někteří z nás hlad, tak jsme se stavili v Restauraci U Obří Hlavy na smažený sýr, kávu a studenou zmrzlinu. Po cestě domů většina po náročném 8 km pochodu usnula.

Děkujeme farníkům ze Štítné nad Vláří, kteří nám tyto výlety sponzorují.

Fotogalerie: Znojmo Kraví hora

HIPO VÝLET

By DOZP Břežany

S partou pracantů z hospodářství jsme se vydali na návštěvu za svými kamarády. Navštívili jsme Jirky a spol v CHB Šanově a Josefa a další v DOZP Hrušovanech. Read More

Opatření pro organizaci návštěv v DOZP Břežany platné od 25. 5. 2020 do odvolání

By DOZP Břežany

Směrnice vychází z Doporučeného postupu MPSV č. 10/2020 pro pobytové sociální služby v souvislosti s ochranou obyvatel zařízení proti nákaze Covid-19.

Návštěvy klientů mohou probíhat kdykoliv, dle domácího řádu (pracovní dny i so a ne od 8.00 do 19.00) za těchto podmínek:

 1. Návštěva zavolá od brány, která je uzamčená, na uvedené telefonní číslo zdravotního úseku 515 277 512, mob. 601 347 404
 2. Vyčká příchodu pracovníka zdravotního úseku
 3.  Navštěvující osobě musí být při vstupu změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0 °C nebo pozitivní příznak nemoci, je návštěva zakázána.
 4. Podepíše čestné prohlášení o bezinfekčnosti a vyplní formulář pro návštěvy se jménem a kontaktem. Obdrží jednorázovou roušku a při vstupu do budovy a odchodu z budovy si budou dezinfikovat ruce.
 5. Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně 2 dospělé osoby na jednoho uživatele ve stejném čase. Celkový počet osob v návštěvní místnosti je dán požadovanými rozestupy 2m od jednotlivých skupinek 3 osob.
 6. Omezení návštěv se i nadále nevztahuje na osoby v terminálním stádiu.
 7. Jako místo návštěvy preferujeme venkovní prostory – park, odpočinkové venkovní zóny. Pokud to není možné odehrává se návštěva ve vestibulu objektu, kde je k dispozici sociální zařízení, nápojový automat a sedací soupravy v doporučené vzdálenosti
 8. Zařízení po skončení návštěvy zařídí větrání a dezinfekci povrchů.

V Břežanech 19. 5. 2020 Mgr. Vít Janků ředitel