Skip to main content

DOZP Břežany - Poslání, cíle, cílová skupina

Poslání

Posláním Domova pro osoby se zdravotním postižením Zámek Břežany je naplnění základních životních potřeb a poskytování podpory lidem s mentálním a mentálním a kombinovaným postižením. Usilujeme o vytvoření podmínek vedoucích k normalitě života, podporujeme maximální zachování soběstačnosti uživatelů, samostatnost v rozhodování a využívání služeb mimo zařízení. Služba respektuje práva a důstojnost uživatelů.

Cílem služby je:

Podpora samostatnosti a soběstačnosti.
Začleňování do společnosti.
Zvyšování kompetencí uživatelů
Deinstitucionalizace domova.

Cílová skupina

Služba je poskytována lidem s mentálním, mentálním a kombinovaným postižením od 16 let věku se středně těžkým, těžkým a hlubokým stupněm postižení.

Hlavním účelem a předmětem činnosti je poskytování pobytové sociální služby osobám se zdravotním postižením, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

DOZP Břežany - Standard č. 1